منوی دسته بندی
منوی دسته بندی

داروها

0 تا 100 اطلاعات دارویی پروپافنون-Propafenone

0 تا 100 اطلاعات دارویی پروپافنون-Propafenone

موارد مصرف مکانیسم اثر پروپافنون فارماکوکینتیک پروپافنون عوارض جانبی پروپافنون تداخلات دارویی توصیه های مصرف هشدارهای پروپافنون تهیه شده توسط تیم تولید محتوای علادیار

0 تا 100 داروی فلکاینید-flecainide-

موارد مصرف فلکاینید مکانیسم عمل فلکاینید فارماکوکینتیک فلکاینید عوارض جانبی فلکایناید تداخلات دارویی با فلکاینید توصیه های دارویی فلکایناید تهیه شده توسط تیم تولید محتوای علادیار

0 تا 100 اطلاعات دارویی پروپافنون-Propafenone

مگزیلتین-Mexiletine-موارد مصرف و مکانیسم عمل

موارد مصرف مگزیلتین مکانیسم عمل مگزیلتین فارماکوکینتیک مگزیلتین عوارض جانبی تداخلات دارویی مگزیلتین هشدارهای استفاده از مگزیلتین توصیه های دارویی مگزیلتین تهیه شده توسط تیم تولید محتوای علادیار

0 تا 100 اطلاعات دارویی پروپافنون-Propafenone

0 تا 100 لیدوکائین-lidocaine-موارد

موارد مصرف لیدوکائین مکانیسم اثر لیدوکائین فارماکوکینتیک لیدوکائین عوارض جانبی تداخلات دارویی در عمل بالینی، متخصصان مراقبت های بهداشتی باید مراقب تداخلات دارویی بالقوه برای اطمینان از ایمنی بیمار و…

0 تا 100 اطلاعات دارویی پروپافنون-Propafenone

0 تا 100 دیسوپیرامید-disopyramide

موارد مصرف دیسوپیرامید دیسوپیرامید، دارویی متعلق به کلاس ضد آریتمی ها، در مدیریت بیماری های مختلف قلبی استفاده می شود. درک نشانه های آن برای دانشجویانی که در رشته فارماکولوژی…

0 تا 100 اطلاعات دارویی پروپافنون-Propafenone

0 تا 100 پروکائین امید-Procainamide

موارد مصرف پروکائین امید : پروکائین امید دارویی است که اغلب در محیط های بالینی برای درمان برخی از آریتمی های قلبی تجویز می شود. برای دانشجویان ضروری است که…

0 تا 100 پروکائین آمید - Procainamide

0 تا 100 پروکائین آمید – Procainamide

Procainamide: 1. موارد مصرف پروکائین آمید : 2. مکانیسم اثر پروکائین آمید: 3. فارماکوکینتیک پروکائین آمید: 4. عوارض جانبی پروکائین آمید: 5. تداخلات دارویی پروکائین آمید: 6. موارد منع مصرف…

0 تا 100 پروکائین آمید - Procainamide

آموزش 0 تا 100 کینیدین-Quinidine

داروی Quinidine: یک نگاه جامع به موارد مصرف، مکانیسم اثر، فارماکوکینتیک، عوارض جانبی، تداخلات دارویی، موارد منع مصرف 1. موارد مصرف: 2. مکانیسم اثر کینیدین: 3. فارماکوکینتیک کینیدین: 4. عوارض…