منوی دسته بندی
منوی دسته بندی

بیماری های عفونی

0 تا 100 پروکائین آمید - Procainamide

CPR – آموزش 0 تا 100 احیای قلبی ریوی

اقدامات قبل از CPR – احیای قلبی ریوی پرسش پاسخ آیا قبل از شروع CPR – احیای قلبی ریوی، باید مطمئن شویم که ایست قلبی رخ داده است؟ بله، انجام…