منوی دسته بندی
منوی دسته بندی

اب و الکترولیت

اپیسپادیاس-epispadias- اطلاعات تکمیلی آن

پروتئینوری-Proteinuria-و اطلاعات تکمیلی

معرفی پروتئینوری : پروتئینوری یک وضعیت پزشکی است که با وجود پروتئین اضافی در ادرار مشخص می شود که اغلب نشان دهنده اختلال عملکرد کلیوی یا سایر بیماری های سیستمیک…